Европейски проект

В изпълнение на Договор № BG16RFOP002-2.031-0002-C01 „Подобряване производствения капацитет във фирма „Мортали“ ООД, на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, чрез Лидер/ВОМР – МИГ “ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, предстои да закупим машини и оборудване, с което да повишим производствения капацитет и да модернизираме производствените процеси.